Prawa autorskie

© Copyright BMW AG, Monachium (Niemcy). Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść, obrazy, grafiki, animacje dźwiękowe i wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej BMW Group podlegają prawu autorskiemu i innejochronie prawnej.

Treści tej witryny nie można kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać stronom trzecim w celach komercyjnych. Zwracamy uwagę, że niektóre obrazy prezentowane na stronach internetowych podlegają prawu autorskiemu stron trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe podlegają ochronie na rzecz BMW AG. Dotyczy to zwłaszcza marek, oznaczeń typów, logo i emblematów.

Odpowiedzialność

Ta strona internetowa została stworzona z największą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować, że zawarte na niej informacje są dokładne i wolne od błędów. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej jest wykluczona, o ile szkody te nie wynikają z umyślnego lub rażącego zaniedbana.

Wszędzie tam, gdzie niniejsza strona internetowa podaje łącza do innych stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, BMW AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Prawa użytkowania

Celem BMW Group jest przedstawienie innowacyjnej strony internetowej pełnej informacyjnych treści. Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie prawnej. Ta strona internetowa nie przekazuje licencji na korzystanie z własności intelektualnej należącej do firm BMW Group lub stron trzecich.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ze względu na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników, niezależnie od naszego udziału w alternatywnej procedurze rozwiązywania sporów, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Platformę można znaleźć pod adresem

Firma BMW AG nie weźmie udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązana.

Nasz adres e-mail to: bmwhaendler@bmw.de

+ Dowiedz się więcej
spinner